PODMIENKY PRENÁJMU

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zapožičanie športového vybavenia je presne definované nájomnou zmluvou, ďalej len „zmluva“, ktorá obsahuje zoznam zapožičaného športového vybavenia, ďalej len „vybavenie“, celkovú cenu požičovného, ďalej len „požičovné“, celkovú cenu „vratnej zálohy“ a termín zapožičania určený dátumom vypožičania a dátumom vrátenia.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ONLINE POŽIČOVNE

počet dní pred dátumom vypožičania / storno poplatok z ceny požičovného

7 až 2 dni / 25%

1-0 dni / 100%

Rezervácia vybavenia sa prevádza iba osobne na pobočkách prenajímateľa alebo cez rezervačný systém na doméne: pozicovnagalfy.sk

Požičovné je splatné v deň rezervácie a nájomca sa tým zaväzuje ku všetkým povinnostiam vyplývajúcím z tohto požičovného poriadku.

Nájomca v zmluve svojim podpisom potvrdzuje prevzatie vybraného vybavenia a zloženie vratnej zálohy splatnej pri prevzatí vybavenia(platí iba pre bicykle a E-bicykle). Vratná záloha môže byť zložená iba kartou.

Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na zapožičianom vybavení, na vlastnom majetku nájomcu, ani na hnuteľných a nehnuteľných predmetoch iných osôb. Prenajímateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie nájomcu či iných osôb po celú dobu vypožičania.

Vybavenie nie je v rámci zmluvy poistené proti neúmyselnému poškodeniu či zničeniu.

Pri strate či odcudzení vybavenia, uhradí nájomca predajnú cenu tovaru v plnej výške.

Prenajímateľ ma právo použiť vratné zálohy na úhradu škody, v prípade, že vznikla na ňom evidentná škoda. Ako aj na úhradu ďalších pohľadávok jemu vzniknutých voči nájomcovi.

Pri vyzdvihnutí vybavenia po dni vypožičania nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného.

Pri predčasnom vratení vybavenia nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného.

Vybavenie je nutné vrátiť očistené od hrubých nečistôt. V opačnom prípade je nájomcovi účtovaný poplatok 5,-€.

Pri vrátení vybavenia po dátume vrátenia sa nájomcovi za každý začatý deň predĺženia zapožičania účtuje poplatok vo výške denného nájmu zapožičianého vybavenia, podľa aktuálneho cenníku požičovne.

Ak nevráti nájomca vybavenie do 10 dní odo dňa vrátenia, prepadá vratná záloha prenajímateľovi na zaplatenie vzniknutej škody.

Nájomca je povinný vrátiť zapožičaný tovar v deň skončenia, prípadne nahlásiť predĺženie nájmu prenajímateľovi v deň skončenia nájmu.

Zrušenie rezervácie je možné uskutočniť iba osobne na pobočke prenajímateľa.

Zrušenie rezervácie podlieha storno poplatkom.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmeny v týchto všeobecných podmienkach online požičovne.

Všeobecných podmienky online požičovne sú platné od dňa 1.7.2021.

Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi prenajímateľom spoločnosťou Sportcentrum Galfy, s r.o., so sídlom Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry a nájomcom