Obchodné podmienky požičovne

Všeobecné obchodné podmienky GALFY (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Prenajímateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje Sportcentrum Galfy, s.r.o., Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry, IČO : 36461148, IČ DPH : SK2020016229, zapísaná v živnostenskom registri (ďalej len ako „Prenajímateľ“).

Článok I – Základné pojmy

·         Cena: celková cena uvedená v Zmluve o Nájme za prenajaté športové vybavenie, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, ktoré sa k danému nájmu majú pripočítať.

·         Nájomca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme športové vybavenie u Prenajímateľa

·         Predmet nájmu: športové vybavenie podľa ponuky Prenajímateľa a požiadavky Nájomcu; e-bike, bežkárska výstroj, skialpová výstroj a ich jednotlivé súčasti

·         Prenajímateľ: Sportcentrum Galfy, s.r.o., Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry, IČO : 36461148, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.pozicovnagalfy.sk prenajíma športové vybavenie na základe zmluvy o nájme, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene a na svoj účet

·         Rezervácia: úkon Nájomcu, ktorým si osobne, telefonicky alebo elektronicky zarezervuje predmet nájmu a ktorý vyjadruje vôľu Nájomcu si predmet nájmu prenajať za dohodnutú cenu a podľa podmienok týchto VOP

·         VOP:  tieto všeobecné obchodné podmienky

·         Záloha: suma zálohy za požičaný predmet nájmu, ktorý si účtuje Prenajímateľ za prenájom športového vybavenia. Záloha slúži na zabezpečenie predmetu nájmu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia. Po vrátení predmetu nájmu bez vád sa záloha vracia Nájomcovi 

·         Zmluva: zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára Prenajímateľa

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP a uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok III – Rezervácia a uzatvorenie Zmluvy

 1. Nájomca si prostredníctvom internetovej stránky www.pozicovnagalfy.sk môže zvoliť športové vybavenie, ktoré bude tvoriť Predmet nájmu. Svoj výber potvrdí vyplnením rezervačného formuláru, v ktorom uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje a dobu a termín nájmu.
 2. Odoslaním rezervačného formuláru nájomca záväzne vytvára Rezerváciu na Predmet nájmu a Prenajímateľ na základe tejto Rezervácie pripravuje Zmluvu. Zmluvu podpisujú zmluvné strany pri osobnom preberaní predmetu nájmu. Pri uzatvorení Zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť Cenu nájomného.
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje po vykonaní Rezervácie pripraviť Predmet nájmu v požadovanom čase tak, aby mohol byť odovzdaný Nájomcovi.
 4. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom štandardizovaného formuláru, na ktorom sú uvedené najmä identifikačné údaje prenajímateľa, predmet nájmu, cena nájmu, záloha, doba a termín nájmu, prípadne iné dohodnuté podmienky.
 5. Vykonanie Rezervácie a uzatvorenie Zmluvy je možné len s osobami staršími ako 18 rokov. V prípade ak vykonáva Rezerváciu alebo uzatvára Zmluvu osoba mladšia ako 18 rokov, je tak možné vykonať iba na základe súhlasu zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť. 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Cena za Predmet nájmu sa uhrádza vopred alebo najneskôr pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. Všetky ceny v Zmluve sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu nájmu podľa Zmluvy môže Nájomca uhradiť:
  a) v hotovosti pri osobnom prebratí Predmetu nájmu (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)
  b) bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo Zmluvy, ktorú Nájomca obdrží prostredníctvom emailu
  d) prostredníctvom platobnej brány umiestnenej na internetovej stránke 
  www.pozicovnagalfy.sk
 2. Za úhradu Ceny si Prenajímateľ neúčtuje žiaden poplatok.
 3. Pokiaľ počas doby nájmu dôjde k poškodeniu alebo neprimeranému opotrebeniu Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu opravy alebo kúpnu cenu nového športového vybavenia, pokiaľ by oprava nebola možná.
 4. Prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu sa vykonáva v čase určenom Prenajímateľom. 

Článok V – Práva a povinnosti Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný na základe záväznej Rezervácie pripraviť Predmet nájmu včas a v stave, ktorý je vhodný na jeho použitie.
 2. Prenajímateľ môže po vzájomnej dohode s Nájomcom Predmet nájmu odovzdať alebo prevziať aj na inom mieste a v inom čase.
 3. Prenajímateľ je povinný vrátiť nájomcovi Zálohu po vrátení Predmetu nájmu bez vád Prenajímateľovi. Záloha sa vracia rovnakým spôsobom akým bola uhradená (bankovým prevodom alebo v hotovosti), pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Prenajímateľ je povinný bezodplatne vymeniť Predmet nájmu alebo jeho časť, pokiaľ sa počas nájomnej doby zistí, že Predmet nájmu alebo jeho časť nie je spôsobilá na používanie a bola spôsobená prenajímateľom.
 5. Prenajímateľ nezodpovedá za bezpečnosť Nájomcu, prípadne iných osôb využívajúcich Predmet nájmu. Nájomca používa Predmet nájmu na vlastnú zodpovednosť.
 6. V prípade vrátenia Predmetu nájmu s poškodením, ktoré vzniklo počas doby nájmu, Prenajímateľ vyčísli opravu Predmetu nájmu a túto sumu oznámi bez zbytočného odkladu Nájomcovi spoločne s inštrukciami na zaplatenie náhrady škody. 

 

Článok VI – Práva a povinnosti Nájomcu

 1. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na účel, na ktorý je určený a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s Predmetom nájmu šetrne tak, aby nedošlo ku škode alebo k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie je nutné chrániť pred poškodením ohňom, ostrými predmetmi, nárazom, zlým skladovaním.
 2. Vybavenie môže používať len Nájomca a osoby určené Nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej Nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám Nájomca. Nájomca nie je oprávnený Predmet nájmu ďalej prenajímať tretím osobám.
 3. Právo užívať Predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný ho vrátiť na miesto určené v týchto VOP alebo na mieste, kde vybavenie prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Prípadné poškodenie alebo vady na Predmete nájmu vzniknuté z nedbanlivosti, nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených Nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške Nájomca.
 5. Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže Predmetu nájmu je Nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť orgánu činnému v trestnom konaní (Policajný zbor SR, resp.: iný oprávnený orgán v zahraničí) a predložiť Prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.
 6. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny nového Predmetu nájmu. Za nadmerné opotrebovanie Premetu nájmu spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení Predmetu nájmu, alebo v termíne určenom Prenajímateľom.
 7. V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu Prenajímateľa vrátiť Predmet nájmu a uhradiť s tým spojené náklady. Rozdiel v Cene nájmu medzi dohodnutým a skutočným nájmom sa v takomto prípade nevracia.
 8. V prípade nedodržania dojednanej doby a času nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s dlhšou dobou prenájmu.
 9. V prípade nedodržania miesta vrátenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s vrátením Predmetu nájmu do dojednaného miesta, pokiaľ o to Prenajímateľ požiada.
 10. Nájomca je povinný odovzdať Predmet nájmu späť Prenajímateľovi v čistom stave, pokiaľ je to možné.
 11. Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy. 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov (https://www.pozicovnagalfy.sk/kontakt/). Nájomca berie na vedomie, že je povinný Prenajímateľovi poskytnúť správne a aktuálne osobné údaje, v rozsahu uvedenom v Rezervácií, a bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť Zmluvu. 

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Nájomcovi uzavretím Zmluvy. Nájomca uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akákoľvek zmena VOP bude uverejnená na internetovej stránke Prenajímateľa. Platne uzavretá Zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.