Ochrana osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informačný systém nájomné zmluvy.

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Názov prevádzkovateľa: SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36461148
Obec a PSČ: Vysoké Tatry 062 01
Ulica a číslo: Horný Smokovec 51
Štát: Slovenská republika
Právna forma: Právnická osoba
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): konateľ PaedDr. Róbert Gálfy
Zodpovedná osoba (email): zodpovednaosoba@galfy.sk

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov:

Plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Ochrana majetku.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Oprávnený záujem podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, podľa ktorého spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Tretie strany:

Súd, orgány činné v trestnom konaní: Právny základ: Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Príjemca:
Názov: Ing. Martin Zajíc - ZK SOFT
IČO: 46399437
Sídlo: Partyzánská 246/16, 28401 Kutná Hora

Sprostredkovatelia:
Názov: The Answer s. r. o.
IČO: 50510436
Sídlo: J. Š. Šikuru 4850/1, 036 01 Martin

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Po dobu trvania povinnosti archivovania osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje na meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo Po dobu trvania 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu sa vzťahuje na občiansky preukaz a fotografiu

VI. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, občiansky preukaz, fotografia

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie