Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Pre realizáciu obchodov je však nutné poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje, vrátane údajov o nákupoch chránime pred zneužitím v súlade s platnou legislatívou, považujeme ich za dôverné a zaväzujeme sa ich neposkytovať žiadnej tretej strane.

Pevádzkovateľ

Sportcentrum Galfy, s.r.o.
Horný Smokovec 51
062 01 Vysoké Tatry
IČO : 36461148
IČ DPH : SK2020016229

PODMIENKY POŽIČANIA

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Zapožičanie športového vybavenia je presne definované nájomnou zmluvou, ďalej len „zmluva“, ktorá obsahuje zoznam zapožičaného športového vybavenia, ďalej len „vybavenie“, celkovú cenu požičovného, ďalej len „požičovné“, celkovú cenu „vratnej zálohy“ a termín zapožičania určený dátumom vypožičania a dátumom vrátenia.
 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY ONLINE POŽIČOVNE

 • počet dní od dátumu vypožičania / storno poplatok z ceny požičovného
 • 7 až 2 dni / 25%
 • 1-0 dni / 100%
 • Rezervácia vybavenia sa prevádza iba osobne na pobočkách prenajímateľa nebo pres rezervační systém na doméne: pozicovnagalfy.sk
 • Požičovné je splatné v deň rezervácie a nájomca sa tím zaväzuje ku všetkým povinnostiam vyplývajúcím z thoto požičovného poriadku.
 • Nájomca v zmluve svojim podpisom potvrdzuje prevzatie vybraného vybavenia a zloženiu vratnej zálohy splatnej pri prevzatí vybavenia(platí iba pre bicykle a E-bicykle). Vratná záloha môže byť zložená iba v hotovosti.
 • Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na zapožičianom vybavení, na vlastnom majetku nájemcu, ani na hnuteľných a nehnuteľných predmetoch iných osôb. Prenajímateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie nájomcu či iných osôb po celú dobu vypožičania.
 • Lyžiarské, bežecké, snowboardové a cyklistické vybavenie nie je v rámci zmluvy poistené proti neúmyselnému poškodeniu či zničeniu.
 • Pri strate či odcudzení vybavenia, uhradí nájomca v plnej výške cenu uvedenú ma zmluve pod položkou „vratná záloha“.
 • Prenajímateľ ma právo použiť vratné zálohy na úhradu škody, v prípade, že vznikla na ňom evidentná škoda. Ako aj na úhradu ďalších pohľadávok jemu vzniknutých voči nájomcovi.
 • Pri vyzdvyhnutí vybavenia po dni vypožičania nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej části požičovného.
 • Pri predčasnom vratení vybavenia nevzniká nájemcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej části požičovného.
 • Vybavenie je nutné vrátiť očištené od hrubých nečistôt. V opačnom případě je nájomcovi účtovaný poplatok 5,-€.
 • Pri vrátení vybavenia po dátume vrátenia sa nájomcovi za každý začatý deň predĺženia zapožičania účtuje poplatok vo výške denného nájmu zapožičianého vybavenia, podľa aktuálneho cenníku požičovne.
 • Ak nevráti nájomca vybavenie do 10 dní odo dňa vrátenia, prepadá vratná záloha prenajímateľovi na zaplatenie vzniknutej škody.
 • Nájomca je povinný vrátiť zapožičaný tovar v deň skončenia, prípadne nahlásiť predĺženie nájmu prenajímateľovi v deň skončenia nájmu.
 • Zrušenie rezervácie je možné uskutočniť iba osobne na pobočke prenajímateľa.
 • Zrušenie rezervácie podlieha storno poplatkom.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmeny v týchto všeobecných podmienkach online požičovne.
 • Všeobecných podmienky online požičovne sú platné od dňa 1.1.2017.
 • Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti mezi prenajímateľom společnosťou Sportcentrum Galfy, s r.o., so sídlom Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry
 • Kontakt

  Sportcentrum Galfy, s.r.o.
  Horný Smokovec 51
  062 01 Vysoké Tatry

  E-mail: pozicovna@galfy.sk
  Tel.: :+421 52 478 14 02